Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Krok 1

Członkostwo w sportowym klubie strzeleckim.

Krok 2

Egzamin na patent strzelecki.

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

 • ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia,
 • przynależność do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy,
 • złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego,
 • zdanie egzaminu na patent strzelecki.

Egzamin na patent strzelecki składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna ma formę testu jednokrotnego wyboru (10 pytań) i obejmuje:
 • przepisy ustawy o broni i amunicji,
 • rozporządzenia dotyczące przechowywania i transportowania broni,
 • przepisy konkurencji sportowych PZSS,
 • zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
 • budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej,
 • znajomości przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią.
Część praktyczna odbywa się na strzelnicy i obejmuje:
 • sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
 • sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią (rozkładania i składania broni, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności),
 • Sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.

Najważniejszy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. W drugiej kolejności liczy się celność i skupienie (przy strzelaniu do tarczy).

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł.

Koszt jest taki sam niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin, warto więc za jednym razem podejść do egzaminu we wszystkich kategoriach, t.j. pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Nie ma możliwości późniejszego „rozszerzenia” patentu. Jeżeli będziemy chcieli dodać sobie kolejne dyscypliny, to trzeba będzie ponownie zdać cały egzamin.

Za dodatkową opłatą 60zł możecie otrzymać patent w formie „plastiku”. Dokument w tej postaci nie ma żadnej dodatkowej wartości, bo Policja i tak interesuje się tylko orzeczeniem w formie papierowej. Może się przydać najwyżej do tego, że niektóre strzelnice pozwolą nam strzelać z broni obiektowej bez opiekuna/instruktora.

Regulamin patentu strzeleckiego

Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią palną. Zaświadcza także o posiadaniu kompetencji do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.

Patent strzelecki uprawnia do:
 • uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany,
 • ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym,
 • ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa,
 • ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie Ustawy o broni i amunicji.

PZSS: Wzór wniosku na patent strzelecki.

Różne kluby i firmy organizują kursy, przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki. Kursy takie kosztują zwykle około 400-500 zł i trwają 1-2 dni. Wartość takiego kursu jest różna – czasem są prowadzone bardzo dobrze i faktycznie można się wiele nauczyć (szczególnie, jeśli ktoś stawia swoje pierwsze kroki w strzelectwie). Po około miesiącu pocztą powinno przyjść orzeczenie o uzyskaniu patentu.

Krok 3

Licencja.

Wystąp o Licencję PZSS. Licencja uprawnia do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach.

Wydawana jest na rok kalendarzowy i co roku należy ją odnawiać na kolejny rok.

Koszt wydania licencji to:

 • 50zł na konto PZSS za wydanie licencji,
 • 25zł na konto regionalnego PZSS jako opłata administracyjna.

Do utrzymania licencji trzeba wyrobić tzw. starty w zawodach.

 • cztery starty dla dyscypliny wiodącej (najczęściej pistolet),
 • po dwa starty w pozostałych dyscyplinach (karabin i strzelba).

Razem należy wystartować osiem razy, co często da się zrealizować jadąc na jakieś większe zawody dwa razy w ciągu roku.

Przykładowo, jeżeli w ciągu roku wystartowałem w konkurencjach:

 • pistolet sportowy,
 • pistolet centralnego zapłonu,
 • karabin sportowy,
 • strzelba gładkolufowa,

oznacza to, że mam 2 starty w dyscyplinie pistolet, 1 start w dyscyplinie karabin oraz jeden start w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. Dwukrotny udział w tego typu zawodach powoduje że mam wystarczającą ilość startów aby przedłużyć licencję.

Wniosek na licencję zawodniczą najlepiej jest złożyć zaraz po otrzymaniu patentu strzeleckiego.

PZSS: Licencja Zawodnicza.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, żeby nie wyrabiać licencji pod koniec roku, ponieważ otrzymując licencję np. w listopadzie, możemy nie dać rady wyrobić niezbędnej ilości startów aby ją przedłużyć na rok kolejny!

PZSS: Cennik.

O samą procedurę wydawania licencji najlepiej zapytać w swoim klubie strzeleckim, ponieważ to klub w naszym imieniu występuje o licencję i odprowadza wszelkie opłaty.

PZSS: Wzór licencji.

Krok 4

Zaświadczenie z klubu sportowego.

Zdobądź zaświadczenie o członkostwie ze swojego klubu sportowego. Zaświadczenie o członkostwie w klubie jest jedną z rzeczy wymienionych w ustawie o broni i amunicji, które wyczerpują „ważne przyczyny posiadania broni”. Dokument taki dostaniecie w swoim klubie.

Krok 5

Zaświadczenie od lekarza i psychologa.

Idź do lekarza sportowego i psychologa. To ostatni etap na drodze do złożenia wniosku na pozwolenie posiadania broni sportowej.

Przeznaczyć na niego trzeba około 300-400zł

Uzyskane dokumenty o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 3 miesiące! Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć. Warto spytać w macierzystym klubie, czy nie poleca on konkretnego lekarza.

Krok 6

Napisz wniosek o wydanie pozwolenia na broń.

Wniosek należy napisać jasno i czytelnie, motywując dlaczego chcemy posiadać broń, o jaką ilość wnioskujemy. Warto napisać uzasadnienie, dlaczego akurat taka ilość i do czego chcemy ją wykorzystywać (w jakich konkurencjach startować).

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji uznaje udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń.

Jeżeli spełniamy powyższe kryteria i opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do wydania nam pozwolenia na broń, Policja MUSI je wydać. Może natomiast ograniczyć ilość jednostek broni, na jakie wydaje pozwolenie. Jeśli wnioskujemy o 8, to Policja może stwierdzić, że wystarczy nam pozwolenie na 3 jednostki broni. Dlatego warto dokładnie rozpisać ile jednostek chcemy i do jakich konkurencji, żeby nie mieli do czego się przyczepić.

Jeżeli składamy wnioski o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych oraz kolekcjonerskich, można zawrzeć je w jednym dokumencie. Jednak opłata skarbowa za wydanie pozwolenia jest wtedy podwójna. Wnioskowanie o pozwolenie do celów kolekcjonerskich umożliwia nam natomiast zwiększenie liczby sztuk broni, na jaka dostaniemy pozwolenie.

Warto do wniosku o pozwolenie dopisać prośbę o dopuszczenie do broni „na świadectwo”. Kosztuje 10zł, a możemy wtedy przemieszczać się z bronią pożyczoną od dowolnego klubu lub stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty:
 • Kopia patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu).
 • Kopia licencji (oryginał do wglądu).
 • Oryginał zaświadczenia o przynależności do klubu strzeleckiego.
 • Oryginał zaświadczenia lekarskiego.
 • Oryginał zaświadczenia psychologicznego.
 • Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta. (242 zł)
 • Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.
 • Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową.
 • Wykaz startów wydany przez kluby sportowe, w których startowaliśmy w zawodach.
Tak przygotowany dokument wyślij (lub zanieś osobiście) do swojego WPA. Decyzja powinna zostać wystawiona w ciągu 1 miesiąca.

Warto również niezależnie od pozwolenia zrobić kurs prowadzącego strzelanie. W świetle ustawy legitymacje wydawane przez PZSS i LOK są równorzędne. Kurs taki pozwala nam samemu (bez instruktora z klubu) strzelać na strzelnicach z własnej broni. Legitymacja taka jest też wymagana przy wynajmowaniu strzelnic.

Ważne linki:
Do pobrania:

Pozwolenie na broń kolekcjonerską

Zobacz

Pozwolenie na broń sportową

Zobacz